1.komplet popis výroby

Závitovky ( šneky ) alebo Archimedove skrutky sú jedným z najstarších známych spôsobov dopravy materiálov rôzneho druhu. Pre mnohé účely je závitovka montovaná na hriadeľ.

Používanie závitoviek sa uplatňuje rozsiahlo a to buď pripojené k strojom ako kombinovaný žací stroj ( kombajn ), miešač, mlyn, čistič, dávkovacie zariadenie na kŕmenie hydiny a dobytka. Alebo ako samostatné dopravníky známe ako skrutkový ( šnekový ) dopravník. Závitovka je spôsobilá na dopravu všetkých druhov sypkých, zrnitých alebo granulovaných materiálov, ba aj tekutín.

 

Závitovky sa vyrábajú na stroji SPIRAFLITE 525. Stroj je zostrojený na vyrábanie ľahkých ( do 5 mm hrúbky materiálu ) a stredných  ( do 11 mm hrúbky )závitoviek ktoré zaberajú podstatnú časť v celkovej výrobe výrobných druhov Závitoviek.

 

Závitovka je formovaná tlakom lisu na strany oceľového pásu a to kónickým valcom – vyrábajúci závitovku kužeľovým rezom.

 

2.druhy materiálu:

a) z akého sa vyrába

Závitovky sa vyrábajú z oceľových ( materiál 11 300.21 ) alebo nerezových ( materiál 17 … ) pások rôznych šírok. Pre najpresnejšiu a najrýchlejšiu výrobu, najbežnejšie používaný materiál je chladno valcovaná, žíhaná a prevalcovaná kvalitná oceľová pásovina. Za tepla valcovaný oceľový pás sa dá použiť predovšetkým pre závitovky o hrúbke nad 4 mm pretože nie je ľahko dosiahnuť priaznivý výsledok chladno valcovanou oceľovou pásovinou nad touto hrúbkou. Predovšetkým sa má vedieť že teplo valcovaný oceľový pás sa normálne nevalcuje tak presne, ako chladno valcovaný oceľový pás. Preto sa musí venovať zvýšená starostlivosť výberu používanej oceli a má sa previesť skúška s malým množstvom materiálu pred tým čo sa zavedie výber materiálu do požadovanej výroby.

 

3.funkcia,princíp závitovky, čo je závitovka-archimedová špirála definícia

 

Špirála alebo závitnica je krivka, ktorá sa otáča okolo stredového bodu (príp. osi) a podľa smeru otáčania sa k nemu približuje alebo odďaľuje.

Archimedova skrutka je mechanické zariadenie, tzv. nekonečná skrutka, ktorú                                 opísal starogrécky matematik, fyzik, astronóm a filozof Archimedes.

Archimedova skrutka bola obrovská špirála uzatvorená v drevenom valci. Používali ju pri zavlažovaní polí a na premiestňovanie vody z nižšej hladiny na vyššiu.

Archimedovu skrutku používali v staroveku na prečerpávanie vody na väčšie výšky. Pri otáčaní posúvala skrutka vodu pozdĺž svojho závitu, pričom sama vpred nepostupovala. Tento dômyselný mechanizmus sa v niektorých krajinách používa doteraz. Dlho však nikoho nenapadlo skrutku využiť nielen na čerpanie vody, ale aj na upevňovanie.

V 16.storočí sa začali vyrábať klince so závitom, ktoré lepšie držali. To už bol iba krôčik k vzniku skrutky. Skrutky začali všeobecne používať na upevňovanie až na konci 18.storočia, keď prišli na metódu, ako ich lacno vyrábať.

Používa sa napr. na mäsovom mlynčeku, v ňom je skrutka zvislo, v čerpadlách, čističkách vody, na zavlažovanie polí alebo na spájanie rôznych materiálov teda na upevňovanie.

 

 

4.na akých strojoch sa vyrába

 

Závitovky sa vyrábajú na stroji SPIRAFLITE 525.

 

5.rozdelenie(druhy dopravníkov)

 

Dopravník je dopravné zariadenie slúžiace na plynulú dopravu materiálu na kratšie vzdialenosti.

Podľa spôsobu prepravy sa dopravníky delia na:

 • mechanické dopravníky

Pásové dopravníky

Korčekové dopravníky

Závitovkové dopravníky

Špirálové dopravníky

Reťazové dopravníky

 • pneumatické dopravníky
 • spádové dopravníky- využívajúce kinetickú energiu

Hydraulické dopravníky (čerpadlá)

 

Čerpadlo alebo pumpa je zariadenie – mechanický stroj, ktorý dodáva kinetickú, potenciálnu, alebo tlakovú energiu tekutine, ktorá cez neho preteká. Pomocou čerpadla sa prepravujú tekuté alebo plynné látky (napr. voda).

V princípe využíva podtlak na vstupe pre vtiahnutie tekutiny do zásobníka a následne pretlak pre jej vypudenie (vypustenie, vytečenie). Ako pohon čerpadla sa využíva vonkajšia sila napr. elektrická energia. V minulosti boli najbežnejšie ručné čerpadlá.

 

Druhy čerpadiel

 • Hydrodynamické
  • Odstredivé
   • Radiálne
   • Diagonálne
  • Axiálne
  • Obvodové
  • Labyrintové
  • Kombinované
 • Hydrostatické
  • Rotačné
   • Zubové
   • Vretenové
   • Lamelové
   • S rotujúcimi piestami
  • S kmitavým pohybom
   • Piestové
   • Plunžerové
   • Membránové
   • Vlnovcové

 

6.charakterizovať ich(porovnať ich)

Podľa ich konštrukcie a spôsobu dopravy materiálu sa rozlišujú:

 • unášavé dopravníky
 • hrnúce dopravníky

 

Unášavé dopravníky

Tento typ dopravníka je charakteristický tým, že prenášaný materiál je uložený na pohybujúcej sa funkčnej časti, ktorá ho unáša na miesto určenia. Rozlišuje sa niekoľko typov

 

Pásové dopravníky

Ako dopravné médium slúži nekonečný pás, ktorý transportuje materiál do vzdialenosti od cca 1 až do stoviek metrov rýchlosťou od cca 0,1 do 0,6 m/s. Šírka pásu sa môže pohybovať od 10 cm až do 3 m. Pásy sa používajú v hladkom alebo profilovom prevedení. Pri profilovom type sú na pás v pravidelných intervaloch upevnené unášače rôzneho tvaru .Materiál pásov je väčšinou gumotextil, často i s vnútornými oceľovými nosnými vrstvami. Pás môže mať buď klzné podoprenie alebo podoprenie pomocou valčekových stolíc v priamom alebo korýtkovom usporiadaní. U dlhších systémov má pás tendenciu zbiehať na jednu stranu dopravníka, preto často mávajú bočné, zvislé vodiace valčeky. Napínanie pásu je realizované:

 • pomocou závažia (dlhšie pásy)
 • nastavovacou skrutkou (kratšie pásy)

Ako pohon slúži hnací elektromotor, ktorý môže byť umiestnený na strane plnenia alebo vyprázdňovania. Všeobecne je výhodnejšie umiestnenie na strane vyprázdňovania.

Korčekové dopravníky

Korčekový elevátor sa používa na zvislú dopravu sypkých materiálov v poľnohospodárskej výrobe, v stavebnom a potravinárskom priemysle. Môže byť inštalovaný v uzavretých a vetraných priestoroch, ako aj v priestoroch vonkajších s prašným prostredím s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov podľa STN 33 0300.

Korčekový elevátor dopravuje materiál od ktorého sa vyžaduje aby bol drobný, zrnitý, sypký, suchý, bez znakov priľnavosti, lepivosti a bez prímesí s dlhším vláknom.

Použité korčeky môžu byť:

 • plytké (napr. preprava múky)
 • hlboké (napr. preprava obilia)

Použitý typ ovplyvňuje rýchlosť pásu.

Plnenie korčekov môže byť riešené načieraním, nasypávaním alebo kombináciou prvých dvoch spôsobov.

Hrnúce dopravníky

 

Závitovkové dopravníky

Pohyb materiálu v tomto type dopravníka prebieha po závitovke s rôznym, i kombinovaným stúpaním. Sú určené k doprave jemného, drobno zrnitého, nelepivého, sypkého materiálu, prípadne krátko rezaných stebelnatých materiálov. Pracujú v rovine vodorovnej, sklonenej a výnimočne vo zvislom smere. Ich prednosťou je jednoduchá konštrukcia a spoľahlivá prevádzka, nevýhodou poškodzovanie materiálu a separácia zmesí. Vstup a výstup materiálu môže byť na viacerých miestach konštrukcie alebo priebežný.

Špirálové dopravníky

Sú určené k doprave jemných a ľahkých materiálov pri nutnosti dopravy v oblúkoch a na veľké vzdialenosti (až do 100 m na jednu pohonnú jednotku).

Hlavnou výhodou ohybných špirálových dopravníkov je možnosť používať na dopravnej trase oblúky. Polomery oblúkov sú navrhnuté pre jednotlivé priemery dopravníkov optimálnym spôsobom tak, aby bol zachovaný hlavný princíp t. j. vystredenie bezosovej špirály dopravovaným materiálom. Na jednej trase je možné používať i niekoľko oblúkov v závislosti na fyzikálnych vlastnostiach dopravovaného materiálu.

Na celej dopravnej trase nie sú medzi ložiská, čo umožňuje dopravovať materiál v celom priereze pri výkone o cca 70 % väčšom, ako je výkon klasických závitovkových dopravníkov s hriadeľom a medziložiskami pri porovnateľných parametroch.

Redlerove dopravníky

Slúžia na prachotesnú dopravu sypkých a kusových materiálov prostredníctvom nekonečnej reťaze s dopravnými diskami, pohybujúcej sa v uzatvorenom priestore. Používajú sa na vodorovnú a šikmú dopravu do sklonu 20°.

Výhodou je prachotesnosť, nízka hlučnosť, nízke nároky na prevádzku a údržbu, vysoká spoľahlivosť a jednoduchá montáž. Napínanie reťaze sa rieši napínacím reťazovým kolesom uloženým v ložiskách s napínacími skrutkami. Vpádový otvor je na strane napínacieho kolesa. Rýchlosť reťaze sa pohybuje do 0,5 m/s. Podobnú konštrukciu majú aj lanové dopravníky.

Hrablicové dopravníky

Hrnú materiál pomocou hrablíc v žľabe. Používajú sa na dopravu hlavne stebelnatých materiálov, v prípadoch, keď nevadí ich čiastočné poškodzovanie pri doprave. Dopravujú sa nimi objemové krmivá, maštaľný hnoj, okopaniny a podobne.

Tvar hrablice je závislý na druhu dopravovaného materiálu a na tvare žľabu. Podľa uchytenia hrablíc sa dopravníky delia na:

 • jednoreťazové
 • dvojreťazové

 

7.všetko ostatné o dopravníkoch

 

Závesné dopravníky

Závesné dopravníky slúžia na prepravu jednotlivých, zväčša kusových tovarov. Prepravovaný tovar je zavesený na držiakoch v reťazi dopravníka. Reťaz je vedená v profiloch, ktoré sú zachytené na nosnej konštrukcii. Jednotlivé sekcie dopravníka môžu pozostávať z vodorovných a šikmých častí.

Pletivové dopravníky

Pás je tvorený rôznymi druhmi drôtených oceľových alebo nerezových pletív s kladkami alebo bez. Výhodou je jednoduchá sanitácia, ale aj odolnosť voči zvýšeným teplotám, agresívnym látkam a prachu.

Modulárne dopravníky

Pás je tvorený plastovými článkami rôznych tvarov podľa povahy prepravovaného produktu, ktoré sa skladajú do požadovanej šírky a dĺžky. Podľa použitých článkov môže byť pás perforovaný, hladký, doštičkový, s prepážkami atď. Nespornou výhodou týchto pásov je aj ich jednoduchá sanitácia tlakovým vzduchom a vodou, vďaka čomu nachádzajú uplatnenie v širokom spektre ľahkého priemyslu, najmä potravinárskom.
Dopravníky možno konštruovať ako priame alebo oblúkové od 0 do 180° ( polomer oblúka závisí od typu použitého článku ), vodorovné alebo stúpajúce, podľa priania zákazníka.

Valčekové dopravníky

1. Valčekové dopravníky nepoháňané

Priemery valcov, nosnosť, rozstup sú navrhované na základe rozmeru prepravovaného materiálu a jeho hmotnosti. Materiál valčekov: plast, oceľ alebo nerez. Maximálna šírka valčeka je závislá na priemere, použitom materiály a zaťažení valcov.

2. Valčekové dopravníky poháňané

Pohon zaisťuje:

o    reťaz

o    ozubené remene

o    kruhové remene

Podľa hmotnosti a rozmerov prepravovaných predmetov sú poháňané niektoré valčeky alebo všetky. Rýchlosť valčekov môže byť konštantná alebo regulovateľná frekvenčným meničom.